Gynekolog hankus wadowice

Kolposkopia je dôle¾itým nástrojom v umení gynekológa a pred nákupom, robi» profesionálne vyzvedaèa. Pri vytváraní výberové optické zariadenia tohto druhu, by mal venova» pozornos» celej rade faktorov, ktoré stoja & nbsp; nie sú v ¾iadnom prípade v & nbsp; faktor najdôle¾itej¹ie. & Nbsp; je v¹ak ma» na pamäti, ¾e pre malú cenu Kolposkopia mô¾e znamena» zlú kvalitu, ktorá dáva pejoratívny kvalitu obrazu nestabilita a nedostatok softvér zberaèa chôdzi na jednoduchom vizuálnom zhodnotení zhroma¾deného materiálu.

Kvalita obrazu by mala by» dôle¾itým kritériom, preto¾e keï si kúpite kolposkop, teraz majú najdôle¾itej¹ie rozpoznanie parametre optického systému. Stojí za to postara» sa o prácu objektívu zo známeho modelu kolposkopu a zisti», èi optický systém má niekoµko spôsobov pribli¾ovania a tie¾ to, aký je rozsah zaostrenia, t. J. Zaostrenie obrazu. Presnos» kolposkopu je viac hodnotným prvkom, a preto rameno pantografu musí poskytova» voµný, ale praktický krok na ka¾dej strane. Správne vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾itie primeranej triedy pneumatických pohonov sú ïal¹ími dôle¾itými vlastnos»ami príslu¹ného zariadenia.

Pokiaµ ide o lampu s kolposkopom, typické ¾iarovky sa stali anachronickými, ale maximálne mno¾stvo svetla a ponuka jeho regulácie sú stále dôle¾ité. Moderné LED diódy majú hor¹ie po¾iadavky na energiu, èo predl¾uje ¾ivotnos» svetelného zdroja a vyberá nebezpeèenstvo ohrevu testovacieho poµa. Posledným dôle¾itým aspektom pri nákupe kolposkopu je ergonómia výrobku, preto¾e vzhµadom na ¹pecifickos» povolania gynekológa by sa v¹etky funkcie príslu¹ného optického zariadenia mali pou¾íva» ako jednorazové balenie.