Graficke karty certifikovane spoloenos ou autodesk

V pra¹nom prostredí vzduch a / alebo nasýtenie to ohrozuje základy ohniska, je u¾itoèné pre in¹taláciu nástroje a rie¹enia, ktoré spåòajú ¹tandardy opísané v predpisoch pôsobiacich na námestí v celej EÚ ATEX certifikované, tj Výbu¹niny atmosfér.

In¹talácia ATEX "atex installation" - právne predpisyPovinnos» zavies» certifikáciu a potrebu pou¾íva» certifikované zariadenia v oblastiach (podnikoch vystavených riziku výbuchu bola zavedená smernicou EÚ è. 94/9 / ES.Predpisy týkajúce sa ochrany proti výbuchu sa týkajú v¹etkých elektrických a mechanických zariadení a v¹etky organizmy majú ovládacie prvky proti výbuchu, ktoré sa pou¾ívajú v zmluve o námornej, pozemnej a podzemnej iniciatíve.

Zariadenie, na ktoré sa vz»ahuje smernica ATEXSmernica pokrýva v¹etky stroje, prístroje a kontrolné body, ktoré sa vyvíjajú v potenciálne výbu¹ných oblastiach. V skutoènosti by ka¾dé zariadenie, ktoré je v týchto zónach prijaté, malo by» príslu¹nými certifikátmi, ako aj celé zariadenie ATEX by malo spåòa» po¾iadavky smernice.Súèas»ou smernice sú zariadenia a zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje certifikácia, rozdelené do dvoch skupín. Dôle¾ité je zariadenie pou¾ívané v banskom sektore (baní, väè¹ina ostatných zariadení. Existujú predov¹etkým odpra¹ovacie zariadenia ATEX, ktoré fungujú ako dôkaz v sektore dreva alebo lakov a v¹etky filtre, zostavy a bezpeènostné príslu¹enstvo sa vytvárajú v pra¹nom prostredí.

Ka¾dý projekt je novou in¹taláciou ATEX zmysly hrozil výbuch, spolu s práva obsiahnuté v zásade by sa malo uskutoèni» v súlade so stanovenými v hlavných smeroch, ktoré v podnikaní je dôvodom na zní¾enie rizika výbuchu a zvý¹enie úrovne bezpeènosti na¹ich hostí a nástroje (a pre ¾ivotné prostredie, ktoré hrajú podmienok vysoká koncentrácia nebezpeèných látok.