Gastronomicke priestory na prenajom pochovane

Ka¾dé gastronomické zariadenie skôr alebo neskôr stojí pred výzvou, aby èas» mäsa pre väè¹ie mno¾stvo µudí. Jednotlivé èasti by mali by» dodatoèné a takisto vykonané v èo najkrat¹om èase, aby sa zabránilo strate chuti z dlhého skladovania.

Revitalum Mind Plus

Na svadbu nová metóda vyrie¹ila tento problém tým, ¾e kuchári ponúkla mo¾nos» mechanického spracovania mäsa. Umiestnený vnútri no¾ov, rezanie mäsa zlep¹uje jeho ¹»avnatos» bez straty plnosti spôsobenej tradièným zlomením. Tie¾ umo¾òujú vyhnú» sa rozstrekovaniu tekutín, èo vedie k zvý¹eniu úrovne èistoty na pozadí aktivity.Na námestí rozli¹ujeme dva typy sekaèek, ktoré zdieµajú predov¹etkým ka¾dý pohon, výrobnú kapacitu a dostupné funkcie. Náklady na jednotlivé modely závisia hlavne od pou¾itých materiálov, výrobcu a rie¹ení, ktoré sa v nich implementujú.Kotleciarka návod je normálne zariadenie urèené predov¹etkým na úèely súkromného a jemné gastronómie. Hnacou silou je sval èlen, ktorý prechádza rukovä»ou súèasti stroja. Veµkou nevýhodou tohto druhu doplnkov je malé mno¾stvo obsadeného miesta, a preto¾e relatívne vysoká (od 10 do asi 800 tisíc. Z³ cenu, ktorú mô¾e preda» nerentabilné pre jeho pou¾ívateµov. Výhodou je men¹ia vysokú kapacitu pre spracovanie v spojení s elektrickým kotleciark± popísaného ni¾¹ie.Elektrický vrták je in¹titúcia venovaná predov¹etkým gastronomickým zariadeniam. Na rozdiel od ruèného rezaèa sa hriadeµ èepele pou¾íva v motore.Vylúèením otáèaním kµuky a zní¾i» úlohu zamestnancov masovú plnkou výrazne zvy¹uje výstupný výkon. Jediné obmedzenie sa pripravuje by» schopnos» prevádzkovateµa (a¾ do 400 hamburgery za hodinu. Tento variant zariadenia zaberie veµmi málo miesta, ako manuálne ekvivalent, a za skvelú cenu (od cca. 2,5 tisíc a¾ na niekoµko tisíc PLN je silná bariéra pre jeho pou¾itie v domácnosti.