Gastronomia 339

Preklad technických textov je typický typ prekladu. Ako to dosiahnu», by mal prekladateµ by» nielen veµmi veµké uèenie cudzieho jazyka, ale aj informácie, ako technických otázok. & Nbsp; Jazykové zruènosti v poslednom typom preklade hovorí ís» ruka v ruke s prípravou a náklonnosti dostal vo veµkom priemysle. & Nbsp; Prekladateµské technici sú èasto µudia, ktorí pou¾ívajú certifikované NOT, ktorý je hlavný technický organizácie (Zväz zdru¾enia a vedecko-technický a odborníkov v technické veci. Ak chcete ma» istotu, ¾e technický preklad dokumentu bude & nbsp; vykonala v práve technológií a dobre, mali by ste sa pozrie» na zaèiatok wiedzom zruèností a tlmoèníka.

Malo by to by» tým, ¾e technický preklad potom u¾ len slová. Veµký výkon mô¾e preto predstavova» viac ako technických výkresov, plánov a programov. Príslu¹ný technický prekladateµ by nemal by» odborník v danom odbore pri hµadaní správnej slovnej zásoby, ale tie¾ by mal ma» znalosti, aby mohli èíta» nevyhnutných opráv v systéme alebo technických výkresov s cieµom zabezpeèi» dokonalú èitateµnos» dokumentu. Pred výberom technický prekladateµ musí zvá¾i», aký typ preklade budeme potrebova» slu¾by tlmoèníka. Ak je teda iba preklad, zále¾itos» je relatívne jednoduchý, preto¾e tlmoèníci majú schopnos» kontrolova» denné telo TRADOS Translation Memory, ktorá je základom technických prekladov pre takmer v¹etky jazyka, takmer v¹etky úlohy v aktuálnom odbore.

Ale pokiaµ ide o tlmoèenie, je potrebné sa zamera» na hµadanie odborníka, ktorý mô¾e ma» dostatoèné znalosti, ¾e bez pomoci ïal¹ieho softwaru vysporiada» sa s prekladom, dáva» odbornej terminológie, preto¾e aj najmen¹í rozpor medzi cudzím jazykom a cieµ by» zdrojom vá¾nych problémov. U¾ veµa firiem je ochotných prezentova» nielen právne, ale aj technické dokumenty, existujú aj µudia, ktorí sa ¹pecializujú len na poslednú metódu prekladu. Nezatvárajte ho, a to najmä pri interpretácii úspechy, vhodnej¹ím rie¹ením by bolo nájs» ¹pecialistu preklady iba technický priemysel. Náklady na obstaranie technických prekladov pohybuje zvyèajne v blízkosti 30 z³ 200 z³, v závislosti na znaèke a zlo¾itosti dokumentu.