Fiskalna novitova kopia potvrdenia

Príjem z pokladnice novitus lupo je materiál, ktorý je obzvlá¹» dôle¾itý pre investorov a pou¾ívateµov. Hlavné z nich majú povinnos» vystavi» takéto doklady o predaji, tieto ostatné by mali v¾dy odobra» doklad s nimi.

Bohu¾iaµ, niektorí z nás nevenujú oveµa väè¹iu pozornos» príjmom, ktoré v prípade prípadov majú vá¾ne dôsledky. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky vyhotovi» z pokladnièných kníh, okrem toho, ktoré príle¾itosti nám mô¾u by» u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je táto my¹lienka jednoduchá. Mali by opusti» kópie potvrdení na 5 rokov - v prípade kontroly od daòového úradu. Preèo v¹ak taký dokument pre klienta?Tento malý ¹rot papiera je v mnohých prípadoch osobitným významom. Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom doklade a vieme, ako správne ulo¾i» takýto doklad, mô¾eme získa» veµa. Zaoberá sa ka¾dým prípadom, v ktorom po¾adujeme inzerciu zakúpeného produktu alebo jeho odovzdanie a vyberanie na¹ich peòazí. V takom prípade predávajúci nás po¾iada o vystavenie potvrdenky o potvrdení inzerovanej transakcie. Kedy si musíme pamäta», kedy nám potvrdenie potvrdzuje pri podávaní s»a¾nosti? Ak kupujeme potraviny, mô¾eme nahlási» problémy súvisiace s tým a¾ do 3 dní. Oveµa dlh¹ie by sme mali ulo¾i» tieto doklady, ktoré sú dokumentom na nákup odevov, obuvi, nábytku alebo zariadení RTV. Tu zákon nám slú¾i 24 mesiacov na zistenie vady a podanie s»a¾nosti. Tak¾e v okamihu, keï nedostaneme potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Významnej¹ou výhodou inzerovaného produktu je väè¹ia strata v kombinácii s nedostatkom dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Spomeòme si na príjmy, ktoré nám predajca musí da» poèas nakupovania. Nezabúdajme tie¾, ¾e takéto dokumenty pokrývajú zmysluplné centrum. Mô¾eme vytvori» obálky, v ktorých budeme úètova» chronologické príjmy, mô¾eme necha» ¹peciálny box na posledný úèel. Je dôle¾ité, aby doklad potvrdzujúci predaj, ktorý sme vykonali, bol chránený tak dlho, ako je základom pre podanie s»a¾nosti.