Enova od veolia

Softvér Enova bol implementovaný skupinou odborníkov. Najlep¹ie dizajnéri, programátori a testeri neúnavne pracovali u¾ veµa rokov, aby dokázali prinies» dokonalos». Ich dokonalos» znamená dlh¹ie roky úzkeho súhlasu s mu¾mi, ktorí mô¾u rozdeli» a¾ dvadsa»¹tyrihodinovú podporu sedem dní v tý¾dni. V¹etci µudia sú pova¾ovaní za samotných. Pekná a úzka spolupráca umo¾nila vývoj softvéru tak, aby sa stala aj peknej¹ou a praktickej¹ou, tak¾e by nebol istý pre predaj IT.

Program Enova Kadry a Payroll je softvér, ktorý efektívne podporuje riadenie dobrých zdrojov vo firme. Spolupracuje s kanceláriami zamestnávajúcimi niekoµko a¾ niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s mimoriadnou zruènos»ou a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµskej legislatívy. Pokiaµ ide o záznamy o osobných údajoch, výpoèet ZUS, dane, mzdy alebo nemocenské dávky. Softvér je urèený pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u ich vyu¾i» okrem iného aj zamestnanci správnej rady, úètovné kancelárie, spoloènosti poskytujúce slu¾by z úrovne poètu pracovných miest alebo personálnych záznamov, ako aj samotných zamestnancov personálneho a mzdového oddelenia.

Stojí za dôveru spoloènos» s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova HR a mzdový balík na rozvoj a efektívnej¹ie riadenie známej spoloènosti. Program vám priná¹a výhody v zlep¹ovaní procesov riadenia µudských zdrojov, výkonnosti systému, zní¾enia rizika chyby, automatizácie procesov, okam¾itého a intuitívneho zavedenia v¹etkých informácií o µuïoch. Tento softvér ¹etrí hodiny práce s oddelením µudských zdrojov a podporuje toto oddelenie v úsilí o jeho èastú prácu. Program zaruèuje plnú zhodu so v¹etkými sumami a zákonnými po¾iadavkami, ktoré pôsobia na celom území ná¹ho sveta.

Vyberte softvér Enova Kadry tudzie¿ Pace a uvidíte, ¾e to stojí za to. Zamestnanci v oblasti informaèných technológií sú jednoduchí, sedem dní v tý¾dni máte k dispozícii 24 hodín. Pomô¾u vám nain¹talova», nakonfigurova» a otvori» softvér, pripravi» poèítaèový systém va¹ej firmy na èítanie so softvérovým prostredím.