Elanok 53 zakonnika prace

V princípe ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateµ zodpovedný za poskytovanie estetických a zdravých pracovných podmienok a v¹etky nástroje a organizácie musia by» certifikované, tj oznaèenie CE o zhode.

Certifikácia, t. J. Posúdenie zhody výrobku, je systematickým procesom skúmania obdobia, v ktorom konkrétny výrobok spåòa urèité po¾iadavky (tu a pre bezpeènostné po¾iadavky. Certifikácia strojov má niektoré aspekty. Urèite robi» svojho návrhára na stave dizajnu alebo výrobcu na úrovni výroby. Osvedèenie mô¾e vystavi» príjemca tovaru alebo iná jednotka od pôvodcu, výrobcu alebo príjemcu výrobkov.Z právneho hµadiska bola certifikácia strojov zavedená smernicou 2006/42 / ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach. A¾ do zákonného èasu v Poµsku to bolo prednesené rozhodnutím ministra hospodárstva z 21. októbra 2008 v skutoènosti minimálne po¾iadavky na strojové zariadenia (vestník è. 199, bod 1228, ktoré sa konalo 29. decembra 2009.Certifikácia stroja sa vz»ahuje na samotný stroj, vymeniteµné zariadenia, bezpeènostné komponenty, stavebné príslu¹enstvo, re»aze, laná a pásy.Kritériá pre certifikáciu strojového zariadenia pre celú Európsku úniu sú uvedené v Prílohe è. I k princípu 2006/42 / ES s názvom: Základné bezpeènostné po¾iadavky a zdravotná prevencia týkajúca sa plánovania a prípravy strojov.Okrem toho smernica zavádza rozdelenie strojov na obzvlá¹» »a¾ké a ïal¹ie stroje.Certifikácia organizácií a príslu¹enstva, ktoré sú charakterizované vysokým stupòom rizika v kombinácii s ich pou¾ívaním a pou¾ívaním, sa u¾ vykonáva vo fáze návrhu. Ostatné zariadenia a in¹titúcie podliehajú certifikácii poèas vnútornej kontroly výroby.Na záver, ka¾dá miska a in¹titúcia, ktorá mô¾e vo v¹etkých ohrozených prípadoch predstavova» hrozbu pre zdravie alebo zdravie zamestnanca, má tie¾ miesto na overenie, èi¾e posúdenie zhody.