Dotykova obrazovka

GASTRO POS je program, ktorý umo¾òuje krátky a intuitívny predaj, vyvinutý v niekoµkých pohyboch cez dotykovú obrazovku. Ako veµmi známy plán na gastronomickom trhu má veµké uznanie popredných kuchárov v re¹tauráciách. Intuitívna obsluha pracuje v umení èa¹níkov, èím uµahèuje ¹kolenie nových zamestnancov.

Vïaka veµmi jednoduchému, intuitívnemu ovládaniu nepotrebuje krásne a èasovo nároèné ¹kolenia a veµmi funkèná forma pou¾ívania dotykového displeja, spojená s vysokou paletou funkcií, urobí veµa v nie len v stredných, jednoduchých priestoroch a pri stavbe stravovania.

Individuálny výber funkciíVïaka mnohým funkciám a modulom je GASTRO POS veµmi efektívny systém, ktorý dostaneme na námestí. V závislosti od profilu priestorov, èi u¾ je to bar, krèma alebo dokonca re¹taurácia, mô¾ete prispôsobi» a prispôsobi» mo¾nosti, ktoré budú pre va¹e potreby najvhodnej¹ie.

https://flexa-plus-optima.eu/sk/

bezpeènos»Prihlásenie na¹ich µudí do programu zadaním jedineèného kódu, odtlaèku prsta alebo pou¾itím magnetickej karty tie¾ umo¾òuje úplné sledovanie jeho pracovného èasu, ako aj zisku, ktorý vytvára. Vo vz»ahu k miestu mô¾ete nastavi» pohµad na mo¾nosti tak, aby bol prispôsobený právam danej jednotky, napr. Èa¹ník vidí iba predaj, mana¾ér vidí predaj a vystavuje faktúry, zamestnávateµ má prístup k plným mo¾nostiam. GASTRO POS umo¾òuje minimalizova» domáce straty a zvý¹i» zisky. Pos gastro program uµahèuje a spracúva fakturáciu v gastronómii.

Výhody programu:

dotyková obrazovka s niekoµkými kliknutiami;prispôsobenie obrazovky individuálnym potrebám;kontrola faktúr a objednávok;priehµadne navrhnutá sie»ovina;obrazová prezentácia miestnosti;usadenie èa¹níka v ktoromkoµvek ¹tádiu;úspora pracovného èasu;¾iadne problémy s úpravou riadu;súlad s kuchyòou;kontrola objednávok a úètov;flexibilná tvorba cien;kontrola zavedených zliav;kompatibilita s hotelovými systémami a príslu¹enstvom pre ¹peciálne cvièenia.