Comarch erp optima course

Pri hµadaní ideálneho softvéru pre firmy stojí za to venova» pozornos» my¹lienke, ¾e ERP Optima je implementácia spoloènosti Krachow Comarch. Program Comarch ERP Optima je mimoriadnym nástrojom pre malé a malé firmy, ktoré uµahèujú riadenie oblastí, ktoré sú pre nich charakteristické. Okrem modulov pre úètovníctvo a µudské zdroje softvér zahàòa aj maloobchodné a skladové moduly vhodné pre predajné a logistické oddelenia.

Catch Me, Patch Me!

certifikátTento program sa pravdepodobne mô¾e pochváli» okrem iného dr¾iteµ osvedèenia v spolupráci so zákonom o úètovníctve. Ide teda o skutoènos», ¾e je neustále aktualizovaná správnymi predpismi. Okrem toho sú verejné nástroje ako informácie a analýzy, ako aj online aukcie.

predplatnéTým, ¾e platí mesaèný poplatok za pou¾ívanie softvéru, mô¾ete získa» nielen úvod do základných a pokroèilých funkcií, ale aj pre technickú pomoc, ktorá dáva rie¹enie týchto problémov a implementáciu rie¹enia zamerané na konkrétne sektory a spoloènos». Vïaka tomuto postupu je program Comarch ERP Optima viditeµný nielen na uµahèenie a zlep¹enie fungovania jednotlivých kapitol a v¹etkých spoloèností, ale aj na malé vyu¾itie na zvý¹enie jeho úèinkov.

demon¹tráciePred zakúpením programu Comarch ERP Optima mô¾ete vykona» 30-dòové online demo alebo 60-dòové offline demo. Je potom veµmi dôle¾ité, preto¾e je dôle¾ité rozhodnú», èi¾e takýto softvér bude pracova» v danej spoloènosti. Mnoho podnikateµov u¾ dôveruje programu Comarch ERP Optima. U¾ je vyu¾ívaných viac ako 60 000 spoloèností z mnohých odvetví, èo je informácia o ¹pièkovom softvéri. Ako z prieskumov medzi podnikateµmi, bolo s ním spokojných a¾ 93% µudí, ktorí pou¾ívajú softvér Comarch.