Civilizaene choroby 20 storoeia

Medzi civilizaèné choroby dvadsiateho prvého storoèia nahradí depresie. Hoci niektoré fáze svojho kilkorgu pred poèúval, rozhodne toto ochorenie. Jedná sa teda o poruchu psychosomatických, ktorý sa otvorí normálne ne¹kodný - malý nechu» k pevným operácie, poruchy nálady, zní¾ená motivácia pre výrobu. V priebehu etapy negatívny sentiment prevláda v be¾nom ¾ivote pacienta a spôsobi» mu veµká tlaèiarenské normálne ¾ivotné funkcie - pacient nemá ¾iadnu hodnotu vstáva» a jes», robi» nieèo u¾itoèného, robi» samovra¾edné, preto¾e nevidím zmysel ¾ivota.

Hoci doèasné zhor¹enie nálady, èi u¾ sám jeseò blues zvyèajne vymiznú spontánne alebo pod vplyvom mnohých faktorov podporujúcich napríklad depresie nemô¾e by» vylieèený bez pomoci odborníka. Mô¾ete doèasne zbavi», napríklad s pomocou priateµov, èi u¾ tým, ¾e niektoré pozitívne veci, ale psychiku chorého èloveka je v skutoènosti oveµa oslabená, ¾e sa nesplní ani bytia v najmen¹om zhor¹enie súèasnej situácie - a to len dôjde k relapsu. Pacienti sú èasto medzi obyvateµstvom, stáva sa dokonca, ¾e sú pova¾ované za veµmi èisté a µudia spokojní s akciou - to je maska, ktorá dokonale zmizne, keï sa pacient bude opä» rovnaká. Ak dôjde k depresii, Kraków má v tejto veci veµa veµkých odborníkov. Musím sa prizna», ¾e v¹etky grafiky z nich je naplnená stretnutie so zlom, ktorí vy¾adujú intenzívnu a pravidelné terapiu. Jedná sa teda o druh psychoterapie, ktorý podporuje iba lieky, preto¾e ako psychosomatické ochorenia, by mal by» depresie lieèi» predov¹etkým s mentálnym stenami.

Psychoterapeut pomáha pacientovi znovu sa ocitnú» vo svete okolo neho. Zvy¹uje svoje skúsenosti s jeho hodnotou, ktorá v perspektíve ochráni pacienta, aby prekonal svetlo aj zdravé preká¾ky v byte. To je dôle¾ité, preto¾e depresívny èlovek nemô¾e neustále odstraòova» záznamy z pod nohami, musíte ho nauèi», ako sa s problémami zaobera», preto¾e sa budú aj naïalej opakova» vo svojom osude a musia by» schopní ich prekona».