Chovu zvierat a globalne otepuovanie

Termín "mäso" sa pou¾íva vo v¹eobecnosti v zmysle kulinárskeho významu a definície tkanivového konglomerátu, s ktorým sa pou¾íva svalové tkanivo, odvodené z porá¾ky alebo zveriny. Väè¹ina µudí na európskom kontinente pova¾uje telo za jeden z hlavných faktorov potravín obohacujúcich ka¾dodennú stravu s bielkovinami, zatiaµ èo veµkoobchodníci s mäsom platia za poskytovanie produktov ¾ivoèí¹neho pôvodu zákazníkom. & nbsp; Mäso ako zlo¾ka µudskej vý¾ivy existuje u¾ od praveku, keï sa spotreba ¾ivoèí¹nych bielkovín ukázala by» ekonomickým spôsobom, ako poskytnú» telu vysokú dávku energie. Pravdepodobne bol dojem, ¾e sa mäso stretlo v èase glaciácie, kedy bolo »a¾¹ie získa» zeleninové jedlá a jedlo mäso sa stal nápojom z kµúèových prvkov pre¾itia.

Èinnos» veµkoobchodníkov s mäsom je niekedy bojkotovaná rôznymi vegetariánskymi hnutiami, ktorých zástupcovia konzumujú mäsové výrobky za neetické práce v dôsledku zabíjania ¾ivých organizmov. Vznik vegetariánstva bol spôsobený návratom názorov na správne a zdravotné aspekty výroby potravín zalo¾ených na porá¾ke jatoèných zvierat, najmä zvierat ulo¾ených v priemyselných poµnohospodárskych podmienkach. Existencia vegetariánstva mierne ohrozuje existenciu veµkoobchodníkov s mäsom, preto¾e je to my¹lienka, ktorá podporuje bezmäsovú stravu. No, vegetariánstvo sa odhaduje, ¾e zámerne a cielene vyluèuje mäso, vrátane rýb a morských ¾ivoèíchov, z denného stravovania.

Veganizmus má najradikálnej¹iu frakciu vegetariánstva, ktorá sa zameriava na vyhýbanie sa akýmkoµvek produktom ¾ivoèí¹neho pôvodu, alebo nielen mäsu, vajec, mlieka a mlieènych výrobkov. Je to rovnaký ¾ivotný proces spojený s konkrétnymi nábo¾enskými hnutiami, preto¾e rovnaké vegetariánstvo sa vyvinulo v druhom tisícroèia pred nl. na námestí indického subkontinentu, kde bola prísne nábo¾enská. Európski vegetariáni sa objavili a¾ v ¹iestom storoèí pred na¹ím letopoètom a Pytagorovci sa pova¾ujú za iniciátorov praktizujúcich bezmäsovú stravu ako neetickú. Napriek mnohým pravým a správnym dôvodom vegetariánstva stále existuje skupina µudí, ktorí jedia z týchto dôvodov ako v µadovej fáze. Kým nebudú pripravené náprotivky produktov ¾ivoèí¹nych bielkovín uspokojujúcich u¾ívateµov, spotreba mäsa bude aj naïalej ¹tandardom a veµkoobchodníci s mäsami sa budú zaobera» veµkým poètom zákazníkov veµkou etapou.