Centralny vysavae doma

Radi by sme boli èistí, ale nie ka¾dý má rád proces èistenia sám. To nemá zmysel pre posledný, alebo èi sme v priestoroch koberce alebo koberce vy¾adujú èas od èasu na vysávanie vá¹ho interiéru. Je to veµmi hluèná funkcia, ktorá sa kombinuje so zdvíhaním vysávaèa. To je sprevádzané popra¹ovaním prachu.

Knee Active PlusKnee Active Plus. Stabilizátor kolena

Zaujímavou mo¾nos»ou pre tradièné vysávaèe je systém s názvom centrálny vysávaè. Centrálne vysávanie zabraòuje vnikaniu prachu, je dobré pre alergikov, netreba sa presúva» z miestnosti na miesto vysávaèa. Vysávané miestnosti sú dlh¹ie bez prachu. Tento centrálny èistiaci systém sa najlep¹ie plánuje na úrovni stavby alebo renovácie domu, keï steny e¹te nie sú dokonèené. Najdôle¾itej¹ou súèas»ou centrálneho vákuového èistiaceho systému je centrálna jednotka, ktorá je dodávaná s pevnými rúrkami vedenými do zásuviek umiestnených v zásuvkách. Poèas vysávania sa pou¾íva flexibilná hadica, ktorej cieµom je najbli¾¹ie hniezdo. Centrálna jednotka by mala by» umiestnená mimo obytnej èasti - v suteréne, gará¾i alebo v inej miestnosti.V interiéroch, kde si podlaha vy¾aduje èasté zametanie, tak¾e v kuchyni alebo v hale, by ste mali uva¾ova» o in¹talácii automatickej odmerky. Tak¾e na podlahe je umiestnené ¹trbinové le¹enie, niektoré sú spojené so stavbou. Vysávaè, ktorý sa ovláda no¾ným spínaèom, ktorý sa pova¾uje za otvor, nasáva odpad. Automatické odmerky mo¾no umiestni» do základne skrinky alebo jednoducho do steny. Stojí za to in¹talova» taký lopatka okrem krbu, aby sa rýchlo zbavili popola alebo drevených triesok.Centrálny vysávaè je bez mnohých výhod. Bohu¾iaµ, nevýhoda je pomerne veµký kurz a potom, to je dôvod, preèo centrálne vákuové systémy sú stále pova¾ované v Poµsku za luxusné rie¹enia.