C tudent filologie

Kým súèasná trhová tlmoèenie praská vo ¹víkoch talentov (èo smermi filologické opú¹»ajú tisíce ¹tudentov, ktorí hµadajú prácu, stále nájs» najlep¹ie, najväè¹ie a najkraj¹ie interpreter je cenený znaène veµký.

V¹etko v prospech skutoènosti, ¾e ponuky v kombinácii s prekladom - to je ten istý kontext alebo ústne pripomienky - je veµa, prièom mnohí z nich si nestojí za svoju pozornos». Predpokladajme, ¾e cieµom na¹ej tú¾by je prelo¾i» angliètinu do hlavného mesta. V akom cvièení ho mô¾eme nájs»? Kedy sa "nevzdáte" zlej kvalite a ponuke èasu a predov¹etkým, ako sa vyhnú» plytvaniu èasom a peniazmi? Pokúsime sa písa» o týchto µuïoch v tomto materiáli.

Stav ponuky, ktorá sa hrá na internete, je veµká vec pri hµadaní dobrého prekladateµa. Vopred by sme mali odmietnu» v¹etky tieto ponuky, ktorých kon¹trukcia bola skrátená na tri alebo ¹tyri vety. Real prekladateµ, ako absolvent v angliètine filológie èi akýkoµvek iný, vám poveda», o nieèo viac - tak dobre v takom metódou, ako podpori» potenciálny kupca vyu¾i» jej slu¾ieb. Tam je významný preto, ¾e ponuka predlo¾ená interpretom bol racionálny a struèné, ale so súèasnou struènos», nemô¾eme odpadky. Na¹a pozornos» by sa mala zamera» na prekladateµov, ktorí s hlavou povedzme, v ktorom rôzne motívy, ktoré pova¾ujú za najlep¹ie - najmä ak chceme preklada» nie je hlúpy reè k skupine alebo k univerzite, a ¹peciálne text, ktorý chcete skúsenosti tlmoèníka (èasto ¹pecializovaný slovník pravdepodobne poskytujú prelo¾ený neskúsený èlovek na¹iel ¾enu v probléme, tak¾e stojí za to nájs», preto¾e budú vedie», èo mám na mysli. Stojí za to hµadanie správneho prekladateµa v prekladateµskej organizácii.

Ïal¹ím dôle¾itým okamihom je doèasnos» prekladateµa - je dôle¾ité, aby nám to dal za pár dní. Èasto sa mô¾ete stretnú» s prekladateµmi, ktorí v na¹ej schopnosti neuvádzajú niè o fáze implementácie. Bolo by chybou ich vyradi» z ich pomoci (pokiaµ sa s nimi nerozhodneme, keï sa dostaneme do práce. Ak nám zále¾í na období, nechceme ani poèúva» výhovorky o tom, èi ide o poruchu alebo zlomenú nohu, je lep¹ie investova» do dôveryhodnej osoby. Tu prejdeme na v¹etko, èo hovoríme: zhodnoti» dôveryhodnos» ponuky. Ak vidíme, ¾e jej autor dáva veµa èasu pri jeho implementácii, mô¾eme by» zárukou, ¾e ho chce svojim klientom.