Bezpeenos zamestnancov

Bez ohµadu na pracovnú èinnos», ktorú vykonávame, by sa pracovisko malo vyznaèova» vysokou úrovòou bezpeènosti. K tomu patrí okrem iného aj núdzové východy, ktoré chcú by» správne oznaèené, tak¾e poèas po¾iaru alebo inej nehody, ktorá by hrozila hos»om, boli bezpeèným spôsobom, aby opustili zariadenie.

Preto nie je dôle¾ité v súkromných podnikoch, výrobných halách, zariadeniach verejnej správy, ale v bytových domoch, metódach a univerzitách. Základnou hodnotou v podstate oznaèenia núdzových východov je svietidlo LED na núdzové osvetlenie.Tieto rie¹enia v tomto ohµade predstavujú zjednotenie vynikajúcej hodnoty materiálov so súèasnou ¹tylistikou a komfortnou povrchovou úpravou. Viac sú vhodné na montá¾ do sily typov a foriem. Zabezpeèenie tie¾ zaruèuje osvetlenie celého povrchu znaèky a rozpoznávacie rozmedzie 30-40 metrov. Aj keï vo vz»ahu k po¾iadavkám zariadenia je isté, ¾e existujú dodatoèné väzby s vy¹¹ími rozmermi. Stojí za zmienku, ¾e dobrou nevýhodou je pou¾itie LED osvetlenia, ktoré sa vyznaèuje vysokou trvanlivos»ou. Prispieva k ni¾¹ím nákladom na servis a údr¾bu a zároveò je teplo voèi ¾ivotnému prostrediu.Svietidlo núdzového osvetlenia mô¾e by» pou¾ité viacerými typmi elektronických systémov, vrátane samoèinného testu, individuálneho napájania alebo len prispôsobeného monitorovaciemu zariadeniu. V¾dy v montá¾i nájdete príslu¹enstvo, ktoré zabezpeèuje in¹taláciu svietidiel vo voµných konfiguráciách, napríklad na strop, steny a pomocou závesov. In¹talaèné modely sú tie¾ viditeµné. Dôle¾itá my¹lienka je a ¾e ich montá¾ sa uskutoèòuje bez pou¾itia ¹pecializovaných nástrojov. Treba tie¾ poznamena», ¾e kvôli odstráneniu »a¾kých kovov a pou¾ívaniu technológií ¹etriacich energiu sú moderné tvarovky ekologicky ¹etrné. Zvyèajne sú spôsobené pevným polykarbonátom a piktogramy na nich sú v súlade s európskymi po¾iadavkami. Vïaka takýmto rie¹eniam získame istotu, ¾e evakuaèná trasa bude známa ïaleko a ¾e µudia ¾ijúci v budove budú bezpeèní a pohodlní.

Pozrite si a èo je ATEX