Balenie potravin v ochrannej atmosfere

Vákuové balenie je u¾itoèné, ak chcete skladova» výrobky dlh¹iu hodinu. Zabezpeèujú bezpeènos» potravín poèas prepravy a skladovania. Mnoho typov vákuových baliacich strojov je predávané na trhu. Rozli¹ujeme dvoch hlavných zamestnancov tohto nástroja.

Stroj na balenie do komôrSú k dispozícii baliace stroje na komory a pásy. Obe formy vytvárajú svoje vlastné slabosti a výhody. Vákuové komorové baliace stroje znamenajú nasávanie vzduchu z vnútra zariadenia. Balený výrobok je plne vyrie¹ený v centrálnej komore. To zaruèuje opakovateµnos» procesu plus je nepostrádateµným prvkom pre nekoneèný poèet balených tovarov, tak¾e tento typ zariadenia bude pou¾ívaný v plnom podniku. Posledný baliaci model je k dispozícii s jednoduchými filmovými vreckami v rýchlom výbere a pomerne lacným.

Baliaci strojNovým kon¹trukèným rie¹ením je pásový balík. Tu je balený tovar mimo baliaceho zariadenia. Do miestnosti sa vlo¾í iba ¹pièka plastového vrecka. Celý proces je teda mo¾ný ako v prípade úspechu baliaceho zariadenia a musí vykonáva» dohµad nad zamestnancom. Na tento typ zariadenia sú potrebné drah¹ie vrecká. A výhodou tohto typu komorového baliaceho stroja je spôsob balenia tovarov s ne¹tandardnými rozmermi, ktoré sa nezapadali do komory. Táto funkcia zariadenia je poskytovaná mnohými výrobcami.

Tepro vákuový baliaci strojVákuový baliaci stroj Tepro sa odporúèa pou¾i» správne predmety a dôkladnú kon¹trukciu zalo¾enú na 50-roèných skúsenostiach spoloènosti. Tepro ponúka celú ¹kálu baliacich strojov. K dispozícii sú aj jednoduché doplnky, ktoré spåòajú domáce potreby, ako aj najviac prispôsobené zariadenia pre gastronómiu. Cenový rozsah vákuových baliacich strojov sa pohybuje od niekoµkých stoviek dobrých a¾ po niekoµko tisíc zlotých.

Najdôle¾itej¹ie èasti baliacich strojovPohyby, ktoré stojí za to venova» pozornos» pri výbere baliaceho stroja, zahàòajú:- úèinnos» èerpadla, ktorá sa strieda priamo s energiou zariadenia.- veµkos» komory alebo då¾ka tesniacej tyèe- energiu a tvary, ktoré vám umo¾nia prispôsobi» príslu¹enstvo poµským priestorom.- cena vreciek pre konkrétny model vákuového baliaceho stroja.- na väè¹ích zariadeniach skontrolujte, èi je pripevnený vozík, ktorý uµahèuje pohyb.